Ochrona danych osobowych w allekki.pl

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwanej dalej - RODO) - jeżeli jesteś naszym Klientem - jesteśmy zobowiązani poinformować Cię o sposobie w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kwiaty s.c. Anna Lekki, Robert Lekki, adres siedziby 32-005 Niepołomice ul. Ułanów 30, adres doręczeń: 32-005 Niepołomice ul. Bocheńska 1, NIP:683-17-15-584, REGON:351475091, sklep@allekki.pl

2. Twoje dane osobowe przetwarzamy jedynie w celu realizacji umowy zawartej między nami (zakupu w naszym sklepie internetowym). Będziemy je również wykorzystywać w celach marketingowych usług własnych (tzw. dozwolony użytek).

3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest :

◦ art. 6.1.b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,

◦ art. 6.1.c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. wypełnienie przeze mnie obowiązków podatkowych - jeżeli doszło miedzy nami do zawarcia umowy),

◦ art. 6.1.f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (np. marketing własny moich usług lub dochodzenie roszczeń - jeżeli doszło miedzy nami do zawarcia umowy).

4. Twoje dane będą przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu umowy miedzy nami. Jeżeli nie doszło do zawarcia umowy usuniemy Twoje dane osobowe na każde Twoje żądanie.

5. Nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych w innych celach, niż cele podane wyżej w punkcie 2.

6. Nie będziemy ujawniać Twoich danych osobowych odbiorcom, o których mowa w art. 4.9) RODO, poza osobami, które upoważniamy do przetwarzania danych osobowych (np. osobami zajmującymi się u nas obsługą biurową) oraz osobami, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych (np. biuru rachunkowemu). Osoby te są zobowiązane do zachowania tajemnicy oraz do ochrony danych osobowych, które mogą przetwarzać wyłącznie na nasze polecenie (art. 29 RODO). Odbiorcami w rozumieniu art. 4.9) RODO nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem.

7. Nie stosujemy profilowania, tj. zautomatyzowanego przetwarzania Twoich danych w celu ich wykorzystania do oceny niektórych cech osoby fizycznej.

8. Na mocy RODO przysługują Ci następujące uprawnienia:

◦ prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO) - mozliwe po zalogowaniu do konta w sklepie,

◦ prawo sprostowania tych danych (art. 16 RODO) - j.w.,

◦ prawo usunięcia tych danych - "prawo do bycia zapomnianym" - w sytuacjach określonych w art. 17 RODO - skasujemy Twoje dane na każde Twoje żądanie,

◦ prawo ograniczenia przetwarzania tych danych w sytuacjach określonych w art. 18 RODO,

◦ jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie art. 6.1.a) lub art. 6.1.b) - prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

◦ jeżeli przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6.1.e) lub art. 6.1.f) RODO - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

◦ jeżeli przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6.1.a) - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

◦ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wszelkie uwagi, pytania w zakresie ochrony danych osobowych w mojej firmy proszę zgłaszać na podany adres: sklep@allekki.pl